Partneri projektu

Európski partneri v projekte TICS

 

Institut Corse de Formation et Recherche en Travail Social 

(Francúzsko)

Inštitút pre vzdelávanie a výskum v oblasti sociálnej práce, zdravotníctva a opatrovateľstva / Institut de Formation et Recherche en Travail Social, Medico Social et Sanitaire (IFRTS)/ je združenie, ktoré svoje služby ponúka vo viacerých formách:

- v súkromnej škole zameranej na sociálnu prácu a udeľuje doklady o vzdelaní na úrovni bakalárskeho štúdia;

- v centre ďalšieho odborného vzdelávania  a

- Inštitúte vzdelávania v sociálnej oblasti a opatrovateľstva.

Svoju činnosť realizuje prostredníctvom realizácie informačných, vzdelávacích, výskumných aktivít v oblasti sociálnej práce, zdravotníctva a opatrovateľstva. Inštitút získal akreditáciu od regionálneho riaditeľstva mládeže, športu a sociálnej kohézie a od VÚC Korzika a je oprávnený ponúkať vzdelávacie aktivity v spomínaných činnostiach.

IFRTS  realizuje vzdelávacie a výskumné aktivity pre miestnu samosprávu, štátne služby, pre združenia, pre zariadenia sociálnych služieb a pre podniky, pre svojich študentov (ľudí hľadajúcich si prácu, pre zamestnancov a pre riadiace kádre).

Inštitút úzko spolupracuje s mnohými inštitúciami v kraji PACA (Provence-Côte d´Azure) a na Korzike (korzická univerzita, univerzita v Aix en Provence, Collège Coopératif,….).

 

Civiform societa cooperativa sociale 

(Taliansko) - www.civiform.it

Civiform  je sociálne družstvo uznané krajom Fioul-Vénétie julienne (FVG), ktoré ponúka vzdelávacie aktivity financované regionálnymi fondami a Európskym sociálnym fondom. Družstvo bolo založené v roku 1955 a jeho vzdelávacie aktivity sa zameriavajú na poskytnutie  kvalifikácie pre mladých ľudí, aby sa mohli uplatniť na trhu práce.

Postupom času družstvo rozšírilo svoju vzdelávaciu ponuku a dnes sa prezentuje ako novátorské centrum ďalšieho vzdelávania dospelých, pričom dôraz kladie na kvalitu poskytovaných služieb a rozvoj sociálnych a odborných kompetencií, ktoré sú najviac požadované na trhu práce.

Civiform získal certifikáciu podľa aktuálnej európskej normy UNI EN ISO 9001: 2008 a akreditáciu pre oblasť vzdelávania podľa systému talianskych regionálnych akreditácií  37. Organizácia vlastní priestory s rozlohou viac ako 75 000 m2,  40 učební, 30 laboratórií,  kaviareň a polyfunkčnú miestnosť, priestory na voľnočasové aktivity, telocvičňu so šatňami a sprchami, športoviská pod holým nebom a internát s kapacitou 180 miest.

Lektorský tím s potrebnými kompetenciami sa usiluje vyškoliť svojich učiacich sa na výborných odborníkov cez služby orientácie, vzdelávania a pomoci pri začlenení na trh práce. Družstvo spolupracuje so sieťou podnikov a združení  v záujme poskytnutia základného vzdelania, špecializovaného vzdelania a doplnenia vzdelania podľa potrieb trhu práce.

 

Le Centre d'Information et d'Education Populaire

(Belgicko) - www.ciep.be

Centrum pre informácie a ľudové vzdelávanie /Le Centre d'Information et d'Education Populaire (CIEP)/ je hnutie aktívneho trvalého vzdelávania pôsobiace v celej federácii Valónsko – Brusel (frankofónna časť Belgicka).  Hnutie má regionálne tímy, ktoré pôsobia predovšetkým v oblasti  animácie, vzdelávania, spracovania analýz a štúdií ako aj organizovania kampaní. Jeho zámerom je dať skupinám aj jednotlivcom k dispozícii pomôcky potrebné na ich angažovanie sa ako aktívnych občanov a na ich participáciu v rozvoji demokratickej spoločnosti prostredníctvom skutočnej demokratizácie vedomostí  a valorizácie kolektívnej činnosti.

Jeho originalitou je predovšetkým filozofia práce a získané skúsenosti s participatívnou pedagogikou nadobudnutou prostredníctvom vyššieho Inštitútu robotníckej kultúry (viac ako 50 ročné skúsenosti) a metodiky BAGIC (viac ako 20 ročné skúsenosti), patent na koordináciu kultúrnych a sociálnych projektov, pričom oba predstavujú dlhodobý proces vzdelávania. V súčasnej dobe disponuje  CIEP 14 skupinami vo vzdelávaní, ktoré sa pôvodne vzdelávali neformálnym spôsobom v celej federácii FWB. Týmto skupinám sa venuje viac ako 70 lektorov a koordinátorov  CIEPu.

 

Instituto De Soldadura E Qualidade

(Portugalsko) - www.isq.pt

ISQ  je súkromná nezávislá technologická organizácia, neziskového typu, založená v roku  1965.  Svoje aktivity realizuje v Európskej únii, vo východnej Európe, v Afrike , v Amerike a v Číne. Poskytuje zručnosti v oblasti vzdelávania, certifikácie, koncepčných výskumov, auditov, a poradenstva v oblasti kvality, výskumu a rozvoja.

ISQ je uznávaný pre svoje zručnosti a metodiky hodnotenia vedomostí a kompetencií a pre schémy certifikácie podľa národných, európskych a medzinárodných noriem ako je ISO/EN/ IIC 17 024 a európskeho nariadenia pre  APL, IIW, ETC.

 

Agentúra RRI, s.r.o. 

(Slovensko) -www.2ri.sk

Agentúra RRI, s.r.o. je komerčnou organizáciou, ktorá bola  založená v roku 2005 a venuje sa vzdelávaniu záujemcov o podnikanie z radov nezamestnaných.  V ponuke má niekoľko modulových kurzov, ako aj poradenstvo, prieskum trhu, jazykové preklady.

V posledných rokoch významný podiel na činnosti agentúry predstavuje aj realizácia európskych projektov, ktoré sú spolufinancované z európskych fondov. RRI sa zameriava v projektoch na sociálnu oblasť, podnikanie, predčasné ukončenie školskej dochádzky, ale na problematiku valorizácie kultúrneho dedičstva či testovanie novátorských postupov.

 

ITG CONSEIL

(Francúzsko) -www.itg.fr

ITG  je komerčná spoločnosť založená v roku 1996, ktorej poslaním je prispieť k miestnemu sociálno-ekonomickému rozvoju. Jej 3000 spolupracovníkov rieši problematiku zamestnanosti, vzdelávania a začleňovania na trh práce.

Svoje aktivity realizuje na národnej aj medzinárodnej úrovni, v oblasti výskumu, vzdelávania a poradenstva v zakladaní a rozvoji podnikov a podnikateľských aktivít verejných a súkromných inštitúcií. ITG vytvára vzdelávacie pomôcky, pričom využíva mnohoodvetvové kompetencie svojho tímu, svoju schopnosť vytvárať siete a spoluprácu s hlavnými subjektmi zo sociálneho sektora, sveta práce a ľudských zdrojov.

Silnou stránkou pracovníkov ITG  sú počítačové kompetencie, j schopnosť vytvárať a podporovať fungovanie sietí a primeraných vzťahov. V oblasti vzdelávania a poradenstva ponúka ITG služby:

- podporu a vzdelávanie nezamestnaných,

- poradenstvo pre podniky v oblasti manažmentu, budovania tímov, organizácie práce, ...

- rady v oblasti zakladania a rozvoja podnikov a podnikateľských aktivít.

 

Quarter Mediation

(Holandsko) -www.quartermediation.eu

Quartier Mediation (QMED) realizuje vzdelávacie a výchovné aktivity pre dospelých. Sídlo organizácie je v Holandsku, ale svoje aktivity rozšíril aj na Cyprus a Maltu, do Francúzska, Talianska, Portugalska, Rumunska a do Turecka.  Organizácia ponúka kurzu v rámci európskych programov Comenius a Grundtvig  a rôzne vzdelávacie aktivity v Holandsku. Špecializuje sa na všeobecné vzdelávania ako aj na odborné vzdelávanie.

Zámerom Quartier Médiation je propagovanie ďalšieho vzdelávania a vytváranie prepojenia medi vzdelávaním (všeobecné a odborné vzdelávanie) a trhom práce.  Pracovníci majú rozsiahle skúsenosti s programom výchovy a celoživotného vzdelávania, ktorý Európska únia ponúkala v rokoch 2007-2013 a s programom Erasmus pre mladých podnikateľov. QMED je partnerom, ktorý participoval na mnohých projektoch s rôznou európskou problematikou a často bol v rámci projektov poverený organizovať podujatia a propagovať imidž rôznych aktivít/organizácií.

Aktivity QMED sú určené pre učiacich sa, študentov, učiteľov, pracujúcich, ľudí s rozhodovacími právomocami v oblasti výchovy a vzdelávania, odborníkov na odborné vzdelávanie, atď., ale aj pre inštitúcie na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni (školy, univerzity, malé a stredné podniky, združenia, neziskové organizácie, miestnu samosprávu, regionálne a národné úrady, atď.).

Free business joomla templates