Partneri projektu

Európski partneri v projekte CO-OP

 

CRFPS Pro-Vocatie

(Rumunsko)

CRFPS je centrum ponúkajúce vzdelávanie a hodnotenie profesijných kompetencií zamerané na propagovanie rovnosti príležitostí a rozvoj podnikateľského ducha. Podporuje predovšetkým podnikateľov v sektore sociálnej ekonomiky. V súčasnej dobe CRFPS implementuje strategické pomôcky umožňujúce zlepšenie situácie znevýhodnených skupín vo vidieckom prostredí – na podporu vzdelávania a podnikateľských kompetencií pre ľudí, ktorí sú mimo trhu práce, vo vidieckom prostredí a predovšetkým pre mladých nezamestnaných. Centrum ročne vyškolí okolo 2000 nezamestnaných. Je uznávaným centrom pre svoju odbornosť v oblasti podnikania, čo mu určuje významnú rolu v tomto projekte.

Internetová stránka partnera: www.provocatie.ro

 

PROMIDEA

COOPERATIVA SOCIALE

(Taliansko)

Promidea je sociálne družstvo angažujúce sa viac ako dvadsať rokov v oblasti plánovania a poskytovania služieb pre ľudí, ktorým hrozí marginalizácia. Družstvo má akreditáciu na organizovanie odborného vzdelávania (stredoškolské vzdelávanie, dokončenie povinnej školskej dochádzky, ďalšie vzdelávanie a rekvalifikácie – sektor certifikácie kvality 37); Orientácia a služby umiestňovania na trh práce prostredníctvom skúseností práce s programami a stážami; poradenstvo a pomôcky a metódy mentoring na zlepšenie umiestňovania na trhu práce; Poradenstvo pre začínajúce sociálne podniky a technická asistencia plánovania a riadenia štrukturálnych fondov.

Internetová stránka partnera: www.promidea.it

 

Petra Patrimonia Corsica

(Francúzsko)

Družstvo Petra Patrimonia Corse (PPC) poskytuje program podpory pre nezamestnaných vo všeobecnosti a špecificky sa venuje mladým ľuďom, ktorí si chcú založiť vlastný podnik. Jeho zámerom je propagovanie ekonomických aktivít umožnením otestovania podnikateľskej aktivity záujemcami o podnikanie, ktorí dokážu prijať zodpovednosť za samostatné podnikanie a v družstve sa naučia lepšie chápať funkciu podnikateľa.

Táto sociálna a ekonomická inovácia umožňuje ľahšie založiť podnik, ale aj spätný krok (nezaložiť podnik) a vrátiť sa na trh práce ako zamestnanec.

Internetová stránka partnera: www.petrapatrimonia-corse.com

 

T.R. Regionálna vláda v Kocaeli

Úrad pre vzťahy s EÚ a zahraničím

(Turecko)

Úrad pre vzťahy s EÚ a zahraničím (BEUFA) je subjekt podriadený regionálnej vláde v Kocaeli, ktorý je zodpovedný za spravovanie a realizáciu sociálno-kultúrnych a vzdelávacích projektov v mene vlády. Úrad bol vytvorený v roku 2004 pod patronátom predsedu regionálnej vlády s cieľom urýchliť prijatie Turecka do EÚ a umožniť kraju Kocaeli v plnej miere využiť programy EÚ. Do miestnej siete partnerstva sú zapojené univerzity, vedenie oddelenia vzdelávania v kraji Kocaeli, mestský úrad, neziskový sektor a ostatné organizácie/inštitúcie podliehajúce regionálnej vláde. BEUFA ponúka aj poradenské a informačné služby o programoch EÚ.

Internetová stránka partnera: www.kocaeliab.gov.tr

 

Red2Red Consultores, S.L.

(Španielsko)

R2R je súkromná firma založená v roku 2000 s cieľom špecializovať sa na verejné politiky a ponúkať kvalitu a trvalo udržateľné služby verejnému sektoru a zlepšenie životnej úrovne pre obyvateľov. Opierajúc sa o tím odborníkov na verejné politiky a trvalú udržateľnosť, ponúka Red2Red služby mnohým miestnym a regionálnym úradom, vládnym organizáciám, európskym inštitúciám a mnohým nadnárodným spoločnostiam v nasledovných oblastiach: posilnenie inštitucionálnej výkonnosti, zamestnanosť, vzdelávanie, sociálne veci, včítane rozvoja, životného prostredia, trvalo udržateľných regionálnych politík a rozvoja vidieka, Fondy EÚ, rovnosť príležitostí, riešenie rodového násilia, znevýhodnené skupiny (migrácie, etnický pôvod, Rómovia, ľudia so zdravotným postihnutím, atď.,.).

Internetová stránka partnera: www.red2red.net

Free business joomla templates